• 012 - 342 0179
  • Mon - Fri: 8:00 - 17:00

RELIGIOUS TOURS

SPAIN – Santiago de Compostela, Garabandal

Burgos, Santiago de Compostela, St James Cathedral, Praza do Obradoiro, Garabandal.
Pilgrimage to Fatima and Lourdes 2017 led by Fr Justin